วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Main
หน่วย พิพิธภัณฑ์ของเล่น
คำถามหลัก ( Big  Question  นักเรียนจะสามารถนำวัสดุที่มีอยู่รอบตัวมาประดิษฐ์ของเล่นได้อย่างไร?
                                                      นักเรียนมีวิธีการเลือกเล่นและเล่นของเล่นอย่างไรให้ปลอดภัย?


ภูมิหลังของปัญหา :    ในปัจจุบันของเล่นเด็กมักเป็นของเล่นที่ผลิตมาจากโรงงานที่มีสีสันสวยสะดุดตา มีรูปร่างรูปทรงที่หลากหลาย ดึงดูดความสนใจเด็ก  มีทั้งแบบมาตรฐานคุณภาพและไม่มีมาตรฐานคุณภาพรองรับ (ม...)  ทำให้เกิดภัยเงียบที่แอบแฝงมากับของเล่นที่สร้างความสุขสนุกสนานให้กับเด็ก เช่น สารเคมีพาทาเลต (phthalates ), สารตะกั่ว, โลหะ และสี   ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย  ทำลายเซลล์ประสาท/ ระบบทางเดินหายใจ  ทำให้พัฒนาการล่าช้า สมาธิสั้น ระดับสติปัญญาต่ำลง พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง หรืออาจส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้  อีกทั้งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนจากขยะของเล่นที่เลิกเล่นแล้ว 
          จากปัญหาที่พบ  นักเรียน ครู  ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของของเล่น/การเล่น รวมถึงกระบวนการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ของเล่นจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งสี่ด้านของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย  พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการเลือกของเล่น /เล่น ของเล่นให้ปลอดภัย 


เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goal) : นักเรียนเห็นคุณค่าของของเล่น /การละเล่น
 / ธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัว   อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การนำเอาวัสดุจากธรรมชาติรอบตัวมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ พร้อมทั้งรู้จักเลือกเล่น/เล่นของเล่นให้เหมาะสมกับตนเอง เรียนรู้วิธีการเล่นให้ปลอดภัย


ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based Learning)   
   หน่วย : พิพิธภัณฑ์ของเล่น ”    
    ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2  (Quarter 4 )  ปีการศึกษา  2558

Week
Input
Process
Output
Outcome
1

11 - 15.. 59
โจทย์ :
- สร้างแรงบันดาลใจ
- สร้างฉันทะในการเรียนรู้
เครื่องมือคิด
Key  Question
- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
?
-ของเล่นเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่?
จะสามารถนำอะไรที่อยู่ในโรงเรียนมาทำเป็นของเล่นได้บ้าง?
-จะเล่นของเล่นแต่ละชิ้นอย่างไรให้ปลอดภัย?
สัตว์ เช่นสุนัขหรือแมวจะเล่น
ของเล่นเหมือนหรือต่างกับเราอย่างไร?
Blackboard Share :
Show and Share :
Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- นิทาน
- คลิปวีดิโอ
กิจกรรม :
นักเรียนดูคลิปวีดิโอการ์ตูนเรื่องโดเรม่อน ตอนเมืองของเล่น
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจของเล่นรอบบริเวณโรงเรียนรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
- นักเรียนประดิษฐ์ของเล่น “กงจักร
นักเรียนทดลองเล่น “กงจักร
-ครูเล่านิทานเรื่องของเล่นของคุณตา”    
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำกิจกรรมร่วมกัน

ภาระงาน
เดินสำรวจและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นรอบๆโรงเรียน  
-สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับของเล่น
 - Show and Share สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
วาดภาพระบายสีของเล่นที่พบเห็นในโรงเรียน
-ประดิษฐ์ของเล่น “กงจักร”  
- ใบงานเขียน Wep   เชื่อมโยงสิ่งมีชีวิต/ไม่มีชีวิตกับของเล่น
-ใบงานแตก Web การเล่น/ทำกงจักร
ความรู้ :
- นักเรียนเข้าใจ และสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตได้ อีกทั้งยังสามารถบอกเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้พร้อมให้เหตุผลได้
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
** ทักษะการคิด
** ทักษะการสื่อสาร
** ทักษะการสังเกต
** ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
**ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
 - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันเคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2

18 - 22
ม.ค.59


โจทย์ :
-  การวางแผนการเรียนรู้
เครื่องมือคิด
Key  Question
นักเรียนจะออกแบบแผนการเรียนรู้ในQ.4
 อย่างไรให้มีความสุข ?
นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับของเล่น
-นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ “ของเล่น” ?
Brainstorms :
Card  and  Chart  :
 Show and Share :
  - นำเสนอชิ้นงาน
Blackboard Share :
 Wall Thinking
 - ติดชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้  :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
นิทาน

กิจกรรม :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ของขวัญจากคุณพ่อ”
- นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ และร่วมกันสรุปสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำเสนอชื่อเรื่องที่น่าสนใจ
นักเรียนวาดรูปสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับของเล่น
- ครูเล่านิทานเรื่องคนจิ๋วตัวเล็กกับของชิ้นใหญ่
-นักเรียนทดลองทำแป้งโดว์
 -นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งสัปดาห์ โดยปั้นแป้งโดว์เรื่องที่อยากเรียนรู้เป็นกลุ่ม
-ใบงานแตก  Web การทดลองทำแป้งโดว์
- ปั้นแป้งโดว์เรื่องที่อยากเรียนรู้เป็นกลุ่ม

ภาระงาน
ระดมความคิดในการจัดกลุ่มความสนใจที่นักเรียนอยากเรียนรู้
พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วย
-ประดิษฐ์หุ่นยนต์
-นักเรียนทดลองทำแป้งโดว์ 
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ใบงานวาดภาพและเขียนสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ และเขียนชื่อหน่วย
-วาดภาพสิ่งที่ตนเองรู้เกี่ยวกับของเล่นคนละ อย่าง
-ประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นกลุ่ม
ความรู้ :
นักเรียนสามารถอธิบายและตั้งคำถามเมื่อแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น/ฟัง และบอกสิ่งที่ตนเองรู้ /อยากเรียนรู้ ได้อย่างน่าสนใจ
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
** ทักษะการคิด
** ทักษะการอยู่ร่วมกัน
** ทักษะการสื่อสาร
** ทักษะการสังเกต
** ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ -เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
3
25 - 29
ม.ค. 59

โจทย์ :
- ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
- ส่วนประกอบต่าง ๆของพืช เช่นใบ/ ลำต้น/ ผล / เมล็ด
เครื่องมือคิด
Key  Questions
ถ้าไม่มีของเล่น นักเรียนจะนำอะไรมาเล่นได้บ้าง/เล่นอย่างไร?
ของเล่นจากธรรมชาติมีอะไรบ้าง?
นักเรียนจะเล่นอย่างไรให้ปลอดภัย? ”
-ของเล่นแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?
-นักเรียนมีวิธีการเก็บรักษาดูแลของเล่นอย่างไร?
Brainstorms :
Blackboard Share :
- Wall  Thinking :
 - ติดชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- ครูเล่านิทาน
เมล็ดมะค่า/เมล็ดมะขาม/เมล็ดถั่ว
กิจกรรม :
- นักเรียนเล่น หมากเก็บเมล็ดมะค่า
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นหมากเก็บเมล็ดมะค่า
นักเรียนเล่น“อีตัก”
-  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นอีตัก
- นักเรียนร่วมกันเล่น “กำทาย”
 - สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นกำทาย
 นักเรียนทำของเล่นพื้นบ้าน เช่น ปืน  ม้าก้านกล้วย การละเล่นเดินกะลา
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ทำร่วมกันมาทั้งสัปดาห์

ภาระงาน
-นักเรียนกลับไปถามผู้ปกครองเกี่ยวกับของเล่นจากเมล็ดพืชมีอะไรบ้าง
-เตรียมเม็ดมะขามมาจากบ้านคนละ10 เม็ด
-เล่นหมากเก็บมะค่าแต้
เล่นอีตัก
เล่น “กำทาย
-เล่นปืน/ม้าก้านกล้วย
ชิ้นงาน
-ใบงาน เขียน Wep  การเล่นหมากเก็บเมล็ดมะค่า
-ใบงานเขียน Wep “การเล่นกำทาย
-ใบงานเขียน Wep “การเล่นอีตัก
-ของเล่น ปืนและ ม้าก้านกล้วย
ความรู้ :
นักเรียนเห็นคุณค่าของธรรมชาติ  และยังสามารถบอกเกี่ยวกับของเล่นที่มาจากธรรมชาติรวมทั้งวิธีการเล่นอย่างปลอดภัยได้
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
** ทักษะการคิด
** ทักษะการอยู่ร่วมกัน
** ทักษะการสื่อสาร
** ทักษะการสังเกต
**ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
** ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
-เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
 - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
4

1-5
ก.พ.59

โจทย์ :
ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
 - ส่วนประกอบต่าง ๆของพืชหรือต้นไม้ เช่นใบ/ ลำต้น/ ผล / เมล็ด
เครื่องมือคิด
Key  Question
- นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติให้มีคุณค่า/เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองได้อย่างไร?
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากของเล่นจากไม้และวัสดุธรรมชาติ
นักเรียนเล่นอย่างไรให้ปลอดภัย?”
-การละเล่นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?
-นักเรียนมีวิธีการเก็บรักษาดูแลของเล่นอย่างไรบ้าง?
Brainstorms :
Blackboard Share :
 Show and Share :
  - นำเสนอชิ้นงาน
Wall Thinking
 - ติดชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายใน
- บริเวณสนามกลางแจ้ง
 -ดูคลิปวีดิโอ 
-นิทาน
กิจกรรม :
นักเรียนดูคลิปวีดิโอ “ของเล่นพื้นบ้านที่ทำจากไม้” 
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิป “ของเล่นพื้นบ้านที่ทำจากไม้” 
นักเรียนเล่น หมากเก็บไม้
- นักเรียนทำว่าวเป็นกลุ่ม
สนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการปะโครงสร้างว่าว
นักเรียนทดลองเล่นว่าว
- วิทยากรผู้ปกครองอาสาพานักเรียนสานใบมะพร้าวเป็นของเล่น
 -กิจกรรมเดินทางไกล
-นักเรียนเดินทางไกล
-นักเรียนเขียนบันทึกความทรงจำในการเดินทางไกลลงสมุดบันทึกวัยเยาว์
ภาระงาน
นักเรียนเล่นหมากเก็บไม้ไผ่
-นักเรียนเตรียมโครงสร้างว่าวมากลุ่มละ 1 ตัว และกระดาษหนังสือพิมพ์ กลุ่มละ 3 แผ่น
- ครูให้นักเรียนทุกคนเตรียมใบมะพร้าวมาคนละ 5 ใบ
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันทั้งสัปดาห์
 -กิจกรรมเดินทางไกล
ชิ้นงาน
- ว่าว
-สานใบมะพร้าว
-ใบงานเขียน Web การทดลองทำ/เล่นว่าว
- ใบงานแตก Web   การสานใบมะพร้าวเป็นของเล่น
ความรู้ :
- สามารถอธิบายเกี่ยวกับของเล่นที่ทำมาจากไม้และสามารถประดิษฐ์ของเล่นเล่นได้เอง
เรียนรู้วิธีการสืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
** ทักษะการคิด
** ทักษะการสื่อสาร
** ทักษะการสังเกต
** ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
** ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
5

8-12
.. 59


โจทย์ :
ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
  -กระดาษ /ขวดพลาสติก/ไม้ไอติม /แผ่น CD
 เครื่องมือคิด
Key  Questions
- นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ให้มีคุณค่า มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอย่างไร?
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากของเล่นที่ทำจากวัสดุเหลือใช้
- นักเรียนสามารถนำวัสดุเหลือใช้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรได้บ้าง
?
- นักเรียนมีข้อควรระวังในการเล่นของเล่นอย่างไร?

-นักเรียนจะเลือกเล่นของเล่นอย่างไรให้เหมาะกับตนเอง?
Brainstorms :
Blackboard  Share :
Show and Share :
- นำเสนอชิ้นงาน
Wall Thinking :
ติดชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-บรรยากาศภายนอกชั้นเรียน
กิจกรรม  : 
-นักเรียนพับจรวดจี้จั้บ
ทดลองร่อนจรวด
นักเรียนประดิษฐ์ และทดลองเล่น“รถถัง” 
- นักเรียนทดลองทำและเล่นลูกข่างจากแผ่นCD
-สนทนาสรุปสิ่งที่สังเกตพบเกี่ยวกับการเล่นลูกข่างจากแผ่นC.D.
 - นักเรียนประดิษฐ์ และทดลองเล่นขวดหนังสะติ๊ก
สนทนาสรุปสิ่งที่สังเกตพบเกี่ยวกับการเล่นขวดหนังสะติ๊ก
- ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ทั้งสัปดาห์
 - นักเรียนนำเสนอชิ้นงานเป็นกลุ่ม
ภาระงาน
-  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการพับสิ่งที่สังเกตเห็นและปัญหาที่พบในการพับและทดลองร่อนจรวด
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำ/วิธีการเล่น/ปัญหาที่พบและสิ่งที่สังเกตเห็นในการทดลองขวดหนังสะติ๊ก
-นักเรียนเตรียมไม้ไอติมมาทำรถถัง
-นักเรียนเตรียมแผ่น CD มาทำลูกข่าง
-นักเรียนเตรียมขวดน้ำพลาสติกมาทำหนังสะติ๊ก
ชิ้นงาน
-พับจรวด/พับจี้จั้บ
-ลูกข่างจากแผ่นซีดี
หนังสะติ๊กจากขวดน้ำ
- รถถังจากไม้ไอติม
ใบงานแตก Wep  ขั้นตอนการทำ/วิธีการเล่น/ปัญหาที่พบและสิ่งที่สังเกตเห็นในการทดลองเล่นขวดหนังสะติ๊ก

ความรู้ :
นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการประดิษฐ์ของเล่นแบบต่าง ๆ  และสามารถนำวัสดุในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่นได้อย่างหลากหลาย
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
** ทักษะการคิด
** ทักษะการอยู่ร่วมกัน
** ทักษะการสื่อสาร
** ทักษะการสังเกต
** ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
6

15 – 19
ก.พ. 59

โจทย์ : 
ของเล่นจากวัสดุสังเคราะห์
-หนังยาง
- ตัวการ์ตูนยาง
-ลูกบอลพลาสติก
-ลูกโป่ง
เครื่องมือคิด
Key  Questions
นักเรียนจะออกแบบการเล่นอย่างไร?
นักเรียนมีข้อควรระวังในการเล่นอย่างไร?
- นักเรียนมีวิธีการดูแลเก็บรักษาของเล่นอย่างไร?
ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ / วัสดุเหลือใช้ /วัสดุสังเคราะห์ มีความแตกต่างกันอย่างไร?
 Brainstorms :
Blackboard  Share : 
Show and Share :
 - นำเสนอชิ้นงาน
Wall Thinking
 - ติดชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-บรรยากาศภายนอกชั้นเรียน
 -หนังยาง/ตัวการ์ตูนยาง
-ลูกบอลพลาสติก
-ลูกโป่ง
กิจกรรม :
- เล่นเป่ากบ
-ออกแบบการเล่นหนังยางที่หลากหลายรุ)แบบ
 -เล่นทอยเส้นตัวการ์ตูน
-เล่นตีก้อปลงหลุม
-สนทนาสิ่งที่ได้เกี่ยวกับการละเล่น “เป่ากบ” / “เล่นทอยเส้น ตัวการ์ตูนยาง”  / “ตีก้อปลงหลุม”
-ทดลองทำรถแข่งพลังลูกโป่ง 
สนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองประดิษฐ์และทดลองเล่นรถแข่งพลังลูกโป่ง
- สนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับความแตกต่างกัน  ระหว่างของเล่นจากธรรมชาติ / ของเล่นที่ทำจากวัสดุเหลือใช้  และของเล่นสังเคราะห์

ภาระงาน
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองประดิษฐ์และทดลองเล่นรถแข่งพลังลูกโป่ง 
- ระดมความคิดออกแบบวิธีการเล่นหนังยางเป็นกลุ่ม

- เล่นทอยเส้นตัวการ์ตูนยาง
เล่นเป่ากบเป็นคู่
- นักเรียนเล่นตีก้อปลงหลุม
ชิ้นงาน
-ใบงานเขียน Wep  ความแตกต่างของ ของเล่นจากธรรมชาติ  ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้และของเล่นสังเคราะห์
-รถแข่งพลังลูกโป่ง

ความรู้ :
นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการเล่นที่หลากหลาย / เล่นอย่างปลอดภัย /รู้จักการเก็บรักษาดูแลของเล่น อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
** ทักษะการคิด
** ทักษะการอยู่ร่วมกัน
** ทักษะการสื่อสาร
** ทักษะการสังเกต
** ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
 - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี 
7

22 - 26
ก.พ.59โจทย์ :
- การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค
เครื่องมือคิด
Key  Questions
-การละเล่นพื้นบ้านแต่ละภาคมีอะไรบ้างและมีความแตกต่างกันอย่างไร?
Brainstorms :
Blackboard  Share : 
Show and Share :
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
-สนามกลางแจ้ง
- เศษกระเบื้อง
-ผ้ามัดให้กลมๆ
-ผ้าผูกตา


กิจกรรม :
ดูคลิปการละเล่นพื้นบ้าน 4ภาค
- สนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปVDO ที่ดู
-สนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเล่นของภาคเหนือ 
เล่นการละเล่นพื้นบ้า “โพงพาง”
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการละเล่นของภาคอีสาน
-เล่นโยนเบี้ยกระโดด
- เล่น “ม้าหัวโปก”
สนทนาสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นที่ได้เล่นมาทั้งสัปดาห์
-นักเรียนเขียน Web เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์ รวมถึงวิธีการเล่น/ข้อควรระวังในการเล่นการละเล่นต่างๆ
ภาระงาน
- ดูและสนทนาคลิปการละเล่นพื้นบ้าน  4 ภาค
-เล่นการละเล่น  โพงพาง
-เล่นกาลละเล่น ม้าหัวโปก
-เล่นเบี้ยกระโดด
ชิ้นงาน
- ใบงานแตก Web   การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค
ใบงานแตก Web กิจกรรมการเล่นที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์/ วิธีการเล่น/ข้อควรระวังในการเล่นการละเล่นต่างๆ
ความรู้ :
-นักเรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจถึงประโยชน์ และข้อควรระวัง ในการเล่นของเล่น และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  เช่น รู้จักเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสมกับตนเอง
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
** ทักษะการคิด
** ทักษะการอยู่ร่วมกัน
** ทักษะการสื่อสาร
** ทักษะการสังเกต
** ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกั
8


29 ก.พ.
-
 4  มี.ค.
59

โจทย์ :
- การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค
เครื่องมือคิด
Key  Questions
-การละเล่นพื้นบ้านแต่ละภาคมีอะไรบ้างและมีความแตกต่างกันอย่างไร?
- ถ้าไม่มีอุปกรณ์ หรือของเล่นจะออกแบบการเล่นได้อย่างไร?
Brainstorms :
Blackboard  Share :
Show and Share :
 -นำเสนอชิ้นงาน
Wall  Thinking :
 - ติดชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บริเวณสนามกลางแจ้ง
- วงล้อไม้ไผ่ /ล้อรถ
- เชือก
-เล่นขว้างราว (ขวดยาคูล /ก้อนหิน และไม้ไผ่เป็นแผ่นขนาดกว้าง 2 นิ้ว ยาว 30 ซ.ม.
กิจกรรม :
เล่น “ตีลูกล้อ”
- ท่องคำคล้องจอง “การละเล่นไทย”
 เล่นตี่จั้บ
- ท่องคำคล้องจอง จ้ำจี้ /บ้านทรายทอง / ยาหย่าย่า 
- สนทนาระดมความคิดออกแบบการเล่น ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ 
- สนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเล่นของเด็กภาคใต้ ภาคกลาง
-เล่นขว้างราว
- สนทนาทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์  และสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของการละเล่นทั้ง 4 ภาค

ภาระงาน
-สนทนาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านของภาคกลาง และภาคใต้และภาคกลาง
-เล่น “ขว้างราว”
 - เล่น “ ตีลูกล้อ ”
- เล่น “ ตี่จั้บ ”
 - นำเสนอการละเล่นที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ กลุ่มละ 1อย่าง
ชิ้นงาน
-นักเรียนแตก Web การละเล่นที่ไม่ใช้อุปกรณ์
นักเรียนแตก Web เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของการละเล่นทั้ง ภาค
ความรู้ :
- นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ /มีลักษณะนิสัยที่ดีมีระเบียบวินัยในการจัดเก็บรักษา ดูแลของเล่นของใช้ ได้เหมาะสมตามวัย
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
** ทักษะการคิด
** ทักษะการอยู่ร่วมกัน
** ทักษะการสื่อสาร
** ทักษะการสังเกต
** ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

9

7 -11
มี.ค. 59

โจทย์ :
เตรียมสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
เครื่องมือคิด
Key  Questions?
-   นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้“ พิพิธภัณฑ์ของเล่น” ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร ?
Brainstorms :
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-บรรยากาศภายนอกชั้นเรียน

กิจกรรม :
- ทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากวัสดุต่างๆ
-ครูสนทนาแลกเปลี่ยนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำใน Quarter นี้และความรู้ที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา
-นักเรียนสรุปองค์ความรู้เป็นการ์ตูนช่อง
 -ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันวางแผนออกแบบการ นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 4
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้การนำเสนอหรือการแสดงดูน่าสนใจมากขึ้น
ภาระงาน
-ทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากวัสดุต่างๆ
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบวิธีการการนำเสนอองค์ความรู้ของกลุ่มตนเอง
-นักเรียนสาธิตรูปแบบการนำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบของกลุ่มตน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้การนำเสนอหรือการแสดงดูน่าสนใจมากขึ้น
ชิ้นงาน
-ใบงานสรุปองค์ความรู้เป็นการ์ตูนช่อง
ความรู้ :
-นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ในหน่วยพิพิธภัณฑ์ของเล่นได้  อีกทั้งยังสามารถวางแผนถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรียนมาในQ. 4 ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้เพื่อสะท้อนแง่มุมของการเล่นที่หลากหลาย
- นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
** ทักษะการคิด
** ทักษะการสื่อสาร
** ทักษะการสังเกต
** ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
** ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
10

14 – 18
มี.ค. 59

โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
เครื่องมือคิด
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วยพิพิธภัณฑ์ของเล่น” ?
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน่วย พิพิธภัณฑ์ของเล่น” ?ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
Brainstorms :
Wall    Thinking:                  
Show and Share :
นำเสนอสรุปองค์ความรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-บรรยากาศรอบบริเวณอาคารอนุบาล
-คำคล้องจอง “การละเล่นไทย”


กิจกรรม :
-นักเรียนท่องคำคล้องจอง “การละเล่นไทย”
ร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นไทยแต่ละภาคที่ได้เล่นและเรียนรู้ผ่านมา มาทั้ง Quarter
-นักเรียนวาดภาพขนาด A3 สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นไทยสี่ภาคเป็นกลุ่ม
-ครูและนักเรียนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบฐานการละเล่นโดยให้ผู้ปกครองร่วมดูแลฐานต่างๆ ตามกลุ่มของลูก
นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมการแสดงของตนเอง
- นักเรียน /ครู / ผู้ปกครอง / ร่วมกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ใน  Quarter 4 / 58   และ เล่นการละเล่นพื้นบ้านตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆร่วมกัน

ภาระงาน
- ร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นไทยแต่ละภาคที่ได้เล่นและเรียนรู้ผ่านมา มาทั้งQuarter
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย “พิพิธภัณฑ์ของเล่น
ชิ้นงาน
-นักเรียนแตก Web  เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในทั้งQuarter 4 / 58
-ใบงาน วาดภาพขนาด A3สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นไทยสี่ภาคเป็นกลุ่ม
ความรู้ :
นักเรียนสามารถพูดอธิบายและถ่ายทอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ได้ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
** ทักษะการคิด
** ทักษะการอยู่ร่วมกัน
** ทักษะการสื่อสาร
** ทักษะการสังเกต
** ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น