Week10


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ (Problem  Based  Learning) ( PBL.
หน่วย : “ พิพิธภัณฑ์ของเล่น”

ระดับชั้นอนุบาลภาคเรียนที่ 2  (Quarter 4 )  ปีการศึกษา  2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ นักเรียนสามารถพูดอธิบายและถ่ายทอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ได้ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
lnput
Process
Output
Outcome
10

14 – 18
มี.ค. 59

โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
เครื่องมือคิด
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วยพิพิธภัณฑ์ของเล่น” ?
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน่วย พิพิธภัณฑ์ของเล่น” ?ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
Brainstorms :
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นไทยแต่ละภาคที่ได้เล่นและเรียนรู้ผ่านมาใน Quarter4
-ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านไทย
Wall  Thinking :                 
 ใบงานเขียน  Wep  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย “ ของเล่น
Show and Share :
นำเสนอสรุปองค์ความรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-บรรยากาศรอบบริเวณอาคารอนุบาล
-คำคล้องจอง “การละเล่นไทย”
- ปิดตาตีปิ๊บ (ผ้า / ไม้ / ปิ๊บ)
-ใบมะพร้าว/ก้านกล้วยวัน จันทร์ (1ชั่วโมง)
ชง
-ครูและนักเรียนร่วมกันท่องคำคล้องจอง “การละเล่นไทย”
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นไทยแต่ละภาคที่ได้เล่นและเรียนรู้ผ่านมา มาทั้งQuarter
ใช้
-นักเรียนวาดภาพขนาด A3 สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นไทยสี่ภาคเป็นกลุ่ม
วันอังคาร  1 ชั่วโมง
เชื่อม : 
- ครูและนักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านไทย
 “โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “การละเล่นพื้นบ้านไทย” ในรูปแบบใดได้บ้าง
ใช้ :
-ครูและนักเรียนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบฐานการละเล่นโดยให้ผู้ปกครองร่วมดูแลฐานต่างๆ ตามกลุ่มของลูก
วันพุธ  ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม :
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าการซ้อมการแสดงสรุปองค์ความรู้ของแต่ละกลุ่มให้ครูและเพื่อน ๆฟัง
ใช้ :
นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมการแสดงของตนเอง
นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการนำเสนอองค์ความรู้ของกลุ่มตนในวันพฤหัสบดี
วันพฤหัสบดี  (ชั่วโมง)
เชื่อม :
-นักเรียนอนุบาล 1 ,2สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน
-ครูและนักเรียนอนุบาล 1 ,2 จัดกลุ่มนักเรียนเป็น5 กลุ่ม เพื่อเล่นการละเล่นพื้นบ้านสี่ภาคร่วมกัน  ดังนี้
ฐานที่ 1 การละเล่นกาฟักไข่
ฐานที่ 2  งูกินหาง
ฐานที่ 3  รีรีข้าวสาร
ฐานที่ 4  ปิดตาตีปิ๊บ
ฐานที่ 5  ของเล่นพื้นบ้านของเล่นจากต้นกล้วย /สานใบมะพร้าว
ใช้ :
 -นักเรียนอนุบาล 1 -2  สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน
- นักเรียน /ครู / ผู้ปกครอง / ร่วมกันเล่นการละเล่นพื้นบ้านตามฐานต่าง ๆ
วันศุกร์  1  ชั่วโมง
ใช้ :
- นักเรียนอนุบาล 1 ,2 ร่วมชมการแสดงสรุปองค์ความรู้พี่ประถม
ภาระงาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยแต่ละภาคที่ได้เล่นและเรียนรู้ผ่านมาในQuarter 4 / 58
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย “พิพิธภัณฑ์ของเล่น
ชิ้นงาน
-นักเรียนแตก Web  เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในทั้งQuarter 4 / 58
-ใบงาน วาดภาพขนาด A3สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นไทยสี่ภาคเป็นกลุ่ม
ความรู้ :
นักเรียนสามารถพูดอธิบายและถ่ายทอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ได้ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
** ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
** ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
** ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
** ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
** ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
** ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น